031-7100501
·
040-121501
·
info@lexona.se
·
Mån - Fre 09:00-20:00
Kontakta oss

Entreprenad

floor plan construction building 1857175

Tvist rörande byggnation eller renovering

Om du har beställt eller utfört arbeten så föreligger ett enskilt avtal som reglerar relationen mellan parterna. Avtalet kompletteras av lagregler och, alltsomoftast, av standardavtal som används i branschen. Vi hjälper till med tolkning och tillämpning av reglerna och företräder dig som ombud om tvist uppstår.

Om tvist har uppstått är det viktigt att agera snabbt för att utvärdera situationen. I det läget behöver du i regel ta kontakt dels med din jurist, dels med sakkunnig fackman med kompetens inom den aktuella disciplinen.

Ta kontakt med Lexona och ta kontroll över situationen
Vi kartlägger situationen åt dig och ser vid behov till att arbetena undersöks av fackman med rätt kompetens. När vi har kartlagt eventuella fel eller frihet från ansvar för fel gör vi en rättslig analys och kontaktar motparten för att föra din talan.

 

Rättsskydd
Vi ansöker om rättsskydd via ditt/bolagets försäkringsbolag. På så sätt kan vi hålla nere kostnaderna.

Tågordning för ett typiskt ärende

1. Insamling av information

Vi har kontakt med dig och samlar in all information samt relevanta handlingar. För att ta ställning till eventuella fel i arbetena tar vi kontakt med sakkunnig för att erhålla en teknisk undersökning. Detta för att ta reda på om arbetena utförts i enlighet med avtal och gällande byggnormer.

2. Inledande kontakter och rättslig analys

När vi fått de faktiska omständigheterna klara för oss gör vi en rättslig analys och framställer eller bemöter krav i förhållande till motparten. När det står klart att tvist föreligger ansöker vi om rättskydd åt dig.

3. Rättsliga åtgärder

Vi vidtar erforderliga åtgärder för att bevaka din rätt oavsett om det gäller att bestrida eller göra gällande ansvar. Detta handlar typiskt sett om stämningsansökan eller svaromål vid tingsrätten. Vi går igenom processen med dig och företräder dig vid samtliga kontakter med motparten och tingsrätten.

4. Ärendets avslutande och redovisning

När ärendet gått till beslut avslutar vi ditt ärende. I samband med detta får du del av vår redovisning av den tid som nedlagts i ärendet. Redovisningen ligger till grund för faktureringen. Om rättskydd beviljats lämnar vi slutredovisning till ditt försäkringsbolag som betalar ut ersättning för vårt arvode.  Vid behov sköter vi även kontakterna med motparten och tillser att du erhåller vad du har rätt till enligt beslut i ärendet.

15 min gratis kartläggning av din situation

I många situationer är man rådvill och osäker på om det är motiverat att koppla in en jurist. Vi har förståelse för detta och vill gärna hjälpa dig att kartlägga din situation och bilda dig en uppfattning om oss innan du tar ställning till om du vill gå vidare.

 

Du får gärna chatta med oss direkt på hemsidan, mejla eller ringa.

Kartläggning

Vi kartlägger din situation åt dig och rekommenderar hur du bör gå vidare i saken.

Rättsliga åtgärder

Vi bedömer utifrån underlag i ärendet vilka åtgärder som är motiverade och utför dessa åt dig.

Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd

I de flesta fall täcker din hemförsäkring det mesta av kostnaderna för att anlita oss. Vi hjälper dig med ansökan.

Varför anlita Lexona?

Vi har utmärkt oss genom våra höga servicenivå och har nöjda kunder. Vi lämnar gärna referenser inom bygg och entreprenad på förfrågan.

Hög servicenivå

Nöjda kunder
Effektivt arbetssätt, vi tar hand om allt
Vi ansöker om rättsskydd åt dig

Vart finns Lexona?

Vi har kontor i Göteborg och Malmö och hjälper klienter i hela landet

Hur vet jag om jag har rättsskydd?

Om du är privatperson ingår rättskydd alltid i din hemförsäkring. Som företagare rekommenderas du starkt att ha en försäkring som innefattar rättsskydd och nästan alla bolag har detta som en del av sin försäkringslösning. Vi ansöker om att ta rättsskyddsförsäkringen i anspråk i det specifika ärendet åt dig.

Hur kan vi ha kontakt före och under ärendet?

Du når oss via mejl, chat, telefon, videomöte eller fysiskt möte.

 

Ofta ser vi det som fördelaktigt att komma ut och se arbetsområdet som tvisten rör. Då kan möte ske i samband med detta.

Vill du ha ett råd om hur du bör gå vidare?

Ring oss: 031-7100501 / 040-121501

info@lexona.se
·  Mån – Fre 09:00-20:00

Vi finns här för att hjälpa dig

Ring oss!