031-7100501
·
040-121501
·
info@lexona.se
·
Mån - Fre 09:00-20:00
Kontakta oss

Processen

Ditt ombud leder Dig längst vägen

När Ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om Ert barn är det viktigt att Du agerar på rätt sätt. Ett agerande som kan verka rätt kan i själva verket vara ofördelaktigt för Dig och leda till oönskade resultat för Ditt föräldraskap och för Ditt barn.

Redan när du bestämt Dig för att en förändring måste till är det en god idé att ta kontakt med Ditt ombud.

Barnets bästa ska vara i fokus i alla frågor som rör barnet. Det är viktigt att rätt förhållanden betonas och lyfts fram på rätt sätt vid tvister som rör barn. Detta kan vara helt avgörande i Din strävan efter mer umgänge, fast boende eller ensam/gemensam vårdnad.

Ditt ombud ger Dig viktiga råd som kan leda Dig rätt gällande kommunikation runt barnet samt vid argumentation för de förändringar Du vill få till stånd.

Vägen till Ditt mål har flera hållplatser där Ditt ombud har en viktig roll. Inte minst om en domstolsprocess ej kan undvikas.

Vägen till ändring av vårdnad, boende och umgänge

1. Kartläggning och inledande möte

Vi går tillsammans igenom förutsättningarna i Ditt ärende samt tar del av eventuell tidigare utredning.

2. Brev till motparten

Vi upprättar ett brev till motparten med ett krav eller ett förslag till överenskommelse.

 

Om samarbetssamtal ej genomförts utreder vi först om förutsättningar finns för sådana samtal.

 

Motparten får en viss tid på sig (normalt två veckor) att besvara brevet. Vi meddelar samtidigt att rättsliga åtgärder kan komma att vidtas efter utgången av denna tidsfrist.

3. Samarbetssamtal eller informationssamtal

Kommunen erbjuder samarbetssamtal och informationssamtal till tvistande föräldrar. En grundtanke med dessa samtal är att undvika onödiga processer.

 

För att inleda en process förutsätts det normalt att samarbetssamtal har genomförts. Informationssamtal är från och med den 1 mars 2022 obligatoriskt för att väcka talan i familjemål.

4. Stämningsansökan

Stämningsansökan lämnas in till tingsrätten.

 

Ansökan innehåller önskat resultat samt grunderna för varför detta resultat skulle vara bäst för barnet.

5. Möte i tingsrätten (muntlig förberedelse)

Tingsrätten bokar tid för ett möte där målet gås igenom. Respektive förälder får redogöra för sin talan och domstolen försöker om möjligt förmå föräldrarna att komma överens utan fortsatt process.

 

Respektive förälder (genom ombud) berättar för domaren vad de anser är barnets bästa. Det kan i detta skede bli aktuellt med en förlikning. Om tingsrätten anser att samförståndslösningen är förenlig med barnets bästa kan målet avslutas. 

 

Ifall föräldrarna fortfarande inte kommer överens kan rätten fatta ett tillfälligt beslut om vårdnad, umgänge och/eller om boende som gäller under processens gång.

6. Utredning från socialnämnden

Socialnämnden genomför en utredning som syftar till att klarlägga vad som är barnets bästa. Utredningen är omfattande och tar åtminstone ett par månader i anspråk. Under denna tid genomförs samtal med familjemedlemmar, närstående och med exempelvis skolpersonal. Barnets egen vilja får betydelse i förhållande till ålder och mognad.

 

Utredningen från socialnämnden mynnar ut i en rekommendation till tingsrätten. Denna rekommendation ligger till grund för tingsrättens bedömning.

7. Huvudförhandling

När tingsrätten fått del av utredningen från socialnämnden utsätts datum för huvudförhandling. Under rättegången pläderar respektive part för sin sak. Bevisning läggs fram och det hålls förhör med parterna samt eventuella vittnen.

8. Dom

Efter huvudförhandlingen överlägger rätten och avkunnar sedan dom. När dom avkunnats skickas den ut till parterna som nu fått ett beslut i de frågor som varit omtvistade.

9. Överklagan

Den förälder som är missnöjd med rättens beslut har tre veckor på sig att överklaga domen.

 

Om en förälder överklagat forsätter processen i hovrätten.

 

Hovrätten gör en ny bedömning, men utgår från socialtjänstens och tingsrättens samlade material.

Hur lång tid tar en vårdnadstvist?

Den ena tvisten är inte den andra lik. Därför kan tidsåtgången skilja sig mycket åt från fall till fall. Det kan röra sig om ett par månader men också 1,5 år.

 

För de fall där tvisten går till domstol får man räkna med att processen kan ta ett år. Under handläggningen kan domstolen ta ett tillfälligt beslut som gäller i väntan på slutligt avgörande.

Överväger Du att inleda en process?

Varmt välkommen att ta kontakt med oss för stöd och hjälp.

 

Våra klienter tycker att vi är professionella, tillmötesgående och serviceinriktade.

 

Ring oss nu: 040-121501.

Rådgivning

Rådgivning från specialister i frågor om vårdnad, boende och umgänge

Juridiskt ombud

Vi företräder Dig i domstol och vid kontakter med motpartens ombud.

En hjälpande hand

I ombudets roll ingår att lyssna och att fungera som ett stöd åt Dig.

Vill Du ha hjälp av en specialist?

Vi hjälper Dig! Ring oss: 040-121501

info@lexona.se
  Mon – Fri 09:00-20:00

Specialister på familjerätt

Ring oss!